EN

تورهای پیاده روی

نام تور مسیر تور قیمت تور زمان ثبت تور
میدان ارگ پیاده راه های تاریخی 15خرداد و داور، ساختمان دادگستری، میدان و مسجد ارگ، کاخ گلستان ، ناصرخسرو ، موزه تعلیم و تربیت (دارالفنون) 120000 ریال صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهرها 14 الی 17 ثبت تور
میدان مشق ، سی تیر خیابان باب همایون ،سردر باغ ملی ،موزه پست و مخابرات ،موزه ملک ،موزه ملی ایران (ایران باستان) ، موزه علوم و فناوری 122500 ریال صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهرها 14 الی 17 ثبت تور