FA | EN

نکات گردشگری

(سه شنبه 13 اسفند 1392)

یک گردشگر چه باید بداند؟

یک گردشگر چه باید بداند؟ امروزه گردشگری به عنوان منبع عظیم درآمد کشورها و ملت ها مدنظر است. از این رو سعی شده است اطلاعات مورد نیاز یک گردشگر در هنگام ورود و خروج به یک مکان گردشگری داخلی و یا خارجی به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.