شاخه
مسیر ولیعصر (میدان تجریش)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (باغ فردوس)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (پارک ملت)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (میدان ونک)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (پارک ساعی)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (پله های ساعی)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (میدان ولیعصر)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (مسجد فخریه)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...

مسیر ولیعصر (پل امیر بهادر)
 • مبدا : میدان راه آهن
 • مقصد : میدان تجریش

بیشتر بخوانید ...